VRF kondisioner sistemləri

Multizonal sistemin iş prinsipi


Havanın kondisiyalaşdırılmasının ən yeni sistemlərindən biri VRF-dir (Variable Refrigerant Flow "soyuducu agentin dəyişən axını" mənasını verir). Onun başqa adı da var. Bu, VRV (Variable Refrigerant Volum-dur, "soyuducu agentin dəyişən həcmi" mənasını verir) və ya sadəcə multizonal sistemdir. Multizonal sistemin işlənib hazırlanması zamanı əsas olaraq əlbəttə ki, split-sistem tipli adi kondisioner götürülmüşdür. Zahirən VRF sistemi elə bu cür də görünür. Freon boru kəmərləri ilə bir neçə daxili blokla birləşən xarici blok var. Bununla onların oxşarlığı bitir.

Multizonal sistemin işinin təməlində onu başqa kondisiyalaşdırma sistemlərindən fərqləndirən 3 əsas prinsip durur. İlk növbədə bu, soyuducu agenti daxili bloklar üzrə daha bərabər ölçüdə paylamağa imkan verən şaxələndiricilərin tətbiqidir. Şaxələndiricinin tipi və ölçüsü qarşısında quraşdırılacağı daxili blokların toplam məhsuldarlığına görə seçilir.

Qazvari soyuducu agent üçün nəzərdə tutulan şaxələndiricilər aşağı təzyiq xətti, maye soyuducu agent üçün – yüksək təzyiq xətti üzərinə quraşdırılır. Onlar qabarit ölçüləri ilə fərqlənirlər, buna görə də onları səhv salmaq olmaz.

VRF multizonal sisteminin sxemi

Multizonal sistemin işində ikinci açıq-aşkar fərq ondan ibarətdir ki, onun bütün işini böyük miqdarda parametrin dəstəklənməsini və sistemin bütün elementlərinin optimal və səmərəli fəaliyyəti üçün istənilən elementinin idarə edilməsini təmin edən mürəkkəb idarəetmə proqramı əsasında qurulmuş mikroprosessor avtomatika sistemi idarə edir.

Və, nəhayət, sonuncu fərq ondan ibarətdir ki, boğucu qurğu kimi EGV (elektron genəldici ventil) istifadə edilir.
Belə EGV quraşdırılmışdır və ya hər daxili blokun bilavasitə yaxınlığında onun qarşısında quraşdırılır. Onun işini daxili blokun mikroprosessor kontrolleri idarə edir. Bütün bu üç xüsusiyyət bir xarici bloka eyni zamanda 64-ə qədər, son nəsl VRF-yə isə 88-ə qədər daxili blok qoşmağa; boru kəmərlərinin 1000 metrə qədər ümumi uzunluğunu təmin etməyə imkan verir; xarici və daxili blok arasında boruların maksimal uzunluğu 175 - 200 metrdir; daxili blokların arasındakı hündürlüklərin fərqi 15 metrə, VRF General Foshan-da isə - 30 metrə qədər təşkil edir.
Lakin, təəssüf ki, bir qrup xarici blokların maksimal məhsuldarlığı adətən 180 KVT-nı ötmür, VRF General Foshan-da isə maksimum 246 KVT təşkil edir. Həm də xarici blokların məhsuldarlığının hesablanması və seçimi zamanı onların məhsuldarlığını bütün daxili blokların eyni zamanda 100% yükləmə ehtimalının az olmasını nəzərə alaraq. onlara qoşulmuş bütün daxili blokların ümumi məhsuldarlığından 30% aşağı götürmək olar.


VRF multizonal sistemin xarici blokunun konstruksiyası və sxemi
  • Ventilyatorun elektrik mühərriki.
  • Ventilyator.
  • Kondensatorun istilikdəyişəni.
  • Kompressorlar.
  • Xarici və daxili blokları birləşdirən blokarası freon kommunikasiyalarının qoşulması üçün limanlar.
  • Xarici blokun avtomatikası.
  • Korpus.
  • Ventilyatorların qoruyucu barmaqlığı


Bu, VRF sistemlərin bir çox müsbət tərəflərindən yalnız bir neçə üstünlükləridir. Multizonal sistemin soyuducu dövrünün iş ardıcıllığı ənənəvi olaraq qalır. Xarici blokda yerləşən bir və ya bir neçə kompressor soyuducu agenti sıxır və buxarabənzər mərhələdə, +60… +100 ℃ temperaturla freon boru kəmərləri sistemi vasitəsilə kondensatorun istilikdəyişəninə verilir. Çox vaxt havalı soyutma (nadir hallarda – sulu soyutma) kondensatoru tətbiq edilir. Havalı soyutmanın istilikdəyişəni xarici blokda yerləşir və güclü ox ventilyatorları ilə üfürülür. Soyuducu agent istilikdəyişənin boru kəmərləri üzrə hərəkət etdikcə, soyuyur, sonra kondensasiya olunur və bir az da soyuyur (+5 … +8 C-a qədər). Kondensatordan sonra maye halında olan, amma hələ də soyumayan (+30… +40 ℃) soyuducu agent boru kəmərləri üzrə xarici blokun hüdudlarından kənara çıxır və sonra onlarla şaxələndiricilər vasitəsilə hər bir daxili bloka verilir.

Bloka girişdə soyuducu agent EGV-yə drosselyasiya edilir və müəyyən məsrəflə daxili blokun istilikdəyişəninə daxil olur. Daxili bloka girişdə soyuducu agentin aqreqat halı aşağıdakı kimidir: təxminən 85%-i maye, 15%-i buxarabənzər. O, bu blokun quraşdırıldığı otaqda dəstəkləmək lazım olduğu havanın temperatur rejimindən çox asılıdır. Soyuducu agentin temperaturu 0…+15 ℃ təşkil edə bilər, həm də bu, mümkün temperaturun sərhəd qiymətləri deyil.

Daxili blokun istilikdəyişəni otaqda olan hava ilə üfürülür və istilikdəyişənin boruları daxilində olan soyuducu agent qaynayır, buxarabənzər hala çevrilir və 5-8 ℃-yə qədər bir az qızır. Daha sonra soyuducu agent sorulma üçün kompressora daxil olur və dövr təkrarlanır.

Soyuducu konturun sxeminə əlavə olaraq VRF sisteminin etibarlı və səmərəli işini təmin edən bir çox başqa element də quraşdırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, multizonal sistemlər ikiborulu və üçborulu olur. İkiborulu sistemlərdə daxili bloklar eyni zamanda yalnız soyutmaya və ya istiliyə işləyir, üçborulu sistemlərdə isə daxili blokların bir hissəsi soyutmaya, başqa hissəsi isə həmin vaxt istiliyə işləyir. Qiymətinə və daha mürəkkəb iş sisteminə görə sonuncu VRF sistemlərinə tələb azdır. Hər il multizonal sistemlər təkmilləşir və havanın kondisiyalaşdırılması bazarını daha çox ələ keçirir.

SUALINIZ VAR ?

Sahəmizlə bağlı istənilən sualınızı çəkinmədən verə bilərsiniz. Operatorlarımız sizi dinləməyə hazırdır.